Venekatsastus

 

Kerhon veneiden katsastukset pyritään keskittämään Aparnäsiin kevättalkoiden yhteyteen.  Katsastajan kanssa voi sopia katsastuksesta muina aikoina jolloin km-korvaus ja muut kulut korvataan katsastajalle.

Soita ja varaa aika seuran katsastajilta!

Arto Piipponen 0400 937 745
Tomas Backman 0400 904 263
Patrick Blomberg 0400 714 587
 

Katsastus on tehtävä viimeistään 30.6. Runkokatsastus tehdään 5 vuoden välein veneen ollessa maissa.

Vuosikatsastus 25 €
Runkokatsastus 15 € + vuosikatsastus 25 € = 40 € 
 

Mahdolliset välivuodet hyväksyy katsastaja harkinnan mukaan jos löytyy selvä peruste miksi katsastusta ei ole tehty (ns. välivuodet sallitaan ainoastaan poikkeustapauksissa jos vene on esim. telakalla tai muuten vain maissa). Jos vene jää katsastamatta niin seuraava katsastus on aina runko + peruskatsastus.  

Seuran perälipun käytöstä katsastamattomassa veneessä seuraa sanktiot. Asia viedään seuran johtokunnan käsiteltäväksi, joka tekee lopullisen päätöksen asiasta. Perälipun väärinkäyttö voi johtaa sakkoihin tai pahimmassa tapauksessa erottamiseen seurasta.

Perälipun väärinkäytöstä on oltava selvä näyttö, pelkkä huhu ei riitä.

Lisätietoa saa katsastajilta

Käsisammuttimien kelpoisuuteen on tehty kaudelle 2015 tarkennus: uutta sammutinta ei tarvitse tarkastuttaa ensimmäisen kerran ennekuin VUOSI VALMISTUSAJANKOHDASTA ON KULUNUT.

Katsastussääntöihin on tullut seuraava muutos vuodelle 2016

Pyroteknisten hätämerkinantovälineiden kelpoisuusmääritelmiä on muutettu seuraavasti: Kaudesta 2016 alkaen pätee ainoastaan valmistajan antamat kelpoisuusajat. Siirtymäaikana hyväksytään yli-ikäisiä pyroteknisiä varusteita huomautuksella pöytäkirjaan, että ne ovat yli-ikäisiä ja käyttö on veneen omistajan/käyttäjän vastuulla. Syy tähän tiukempaan tulkintaan on harjoitusammunnoissa havaitut toimintahäiriöt yli-ikäisissä pyroteknisissä varusteissa. Lisäksi liitto ei voi antaa pidempää kelpoisuusaikaa kuin valmistajan antama.

 

SPV:n katsastusinfoa:
 

Huviveneiden katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Lähtökohta on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin ymmärretään myös kaupallisen merenkulun ja muiden vesillä liikkuvien merkitys. Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla ja kulussa ollessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei tästä vastuusta vapauta. Päällikön on ennen vesille lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene täyttää §8 vaatimukset.


Vesiliikennelaki 463/1996 §8
Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään.

Syytä on myös ottaa huomioon §6
Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa.

 

Kilpailut

Kilpailuissa noudatettavista katsastusohjeista määrätään kilpailukutsuissa. Kilpailuturvamääräysten mukainen katsastus koskee vain kulloistakin kilpailutapahtumaa eikä korvaa sen ulkopuolella tehtävää katsastusta.

 

Katsastus

Katsastus toteutetaan seurojen katsastajien toimesta. SPV kouluttaa katsastajat ja myöntää heille katsastajaluvat, ylläpitää katsastajarekisteriä ja tuottaa katsastusmateriaalin. Seurojen katsastajat suorittavat veneiden katsastuksen ja pitävät katsastetuista veneistä rekisteriä, joka on samalla asetuksessa huvialusten lipusta (292/1983) mainittu rekisteri seuran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä. Ne veneilijät, jotka eivät ole SPV:n jäsenseuran jäseniä, eivät ole tämän katsastustoiminnan piirissä.

Katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan on SPV:n omaa turvallisuustyötä. TraFi (Liikunteen turvallisuusvirasto), joka on merenkulkua valvova viranomainen, on hyväksynyt toiminnan ja antaa suoritetun katsastuksen perusteella haettaessa kansainvälisen huvivenetodistuksen. Myös vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

 

Veneen vuosikatsaus

Vuosikatsastus tehdään vuosittain veneen ollessa veneilykunnossa, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen mukaan neljään eri luokkaan. 

 

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös peruskatsastuttaa aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina.

 

Runkokatsastus

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori.